Allmänna villkor för DEKRA Automotive ABs besiktningstjänster avseende fordon.

2019‐12‐04

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna villkor (Allmänna villkor) skall tillämpas mellan DEKRA Automotive AB (DEKRA) och kunden (Kunden), nedan gemensamt kallade (Parterna). Dessa Allmänna villkor utgör efter skriftlig hänvisning avtal mellan parterna. Dessa Allmänna Villkor i vid var tid gällande version. DEKRA äger rätt att ändra de Allmänna Villkoren. En ny version träder i kraft en månad efter publicering på DEKRAs hemsida, www.dekra‐bilbesiktning.com.

2. UPPDRAGETS OMFATTNING
DEKRA´s uppdrag, omfattning och syfte skall klart framgå av den beställning som Kunden gjort. I den mån utförandet av uppdraget inte specificerats skall
DEKRA utföra de åtgärder som DEKRA finner nödvändiga för uppdragets genomförande. Nödvändiga åtgärder ur säkerhetssynpunkt föranledda av oväntat förhållande eller händelse som DEKRA inte ansvarar för omfattas också av uppdraget, om ej parterna enas om annat, med prisjustering enligt punkt 3 nedan. DEKRA skall underrätta Kunden om behov av sådan åtgärd.

3. PRISER
Priser för DEKRAS uppdrag framgår av vid var tid gällande prislista. DEKRA förbehåller sig rätten att ändra priserna. DEKRA skall informera Kunden om prisförändringar. Sådan information kan ske på respektive besiktningsenhet, på www.dekra‐bilbesiktning.se eller via e‐post.

4. DEKRAS ÅTAGANDEN
DEKRA skall utföra Uppdraget med omsorg och med iakttagande av god yrkessed. Arbetet skall utföras i överensstämmelse med branschnorm eller vägledande föreskrifter samt i förekommande fall i enlighet med vad som närmare specificerats. Vid lagstadgad kontroll utför DEKRA kontroll, för  utfärdande av intyg, att fordonet uppfyller krav enligt bestämd föreskrift, standard eller andra regler, i enlighet med gällande författning eller föreskrift. Resultatet av Uppdraget redovisas genom intyg, certifikat eller skriftlig besiktnings‐, utrednings‐ eller annan rapport som ställs till Kunden.

5. KUNDENS ÅTAGANDEN
Kunden skall innan uppdrag ingås underrätta DEKRA om förhållanden, som kan vara av betydelse för uppdraget. Kunden skall hålla fordonet och till fordonet hörande utrustning som är nödvändig för utförandet av uppdraget (nycklar mm) tillgängligt samt i övrigt bistå och medverka vid Uppdragets utförande utan kostnad för Leverantören. Kunden svarar för säkerheten vid arbete i dennes lokaler eller med dennes egendom.

6. ANSVAR
DEKRA ansvarar för skada som DEKRA vid utförande av uppdraget genom vårdslöshet eller oaktsamhet orsakat Kunden. DEKRA´s ansvar omfattar inte uppgift eller konsekvenser därav som härrör från Kunden. Vid lagstadgad kontroll såsom ackrediterat kontrollorgan är DEKRA´s ansvar begränsat till vad som föreskrivs i författning. DEKRA svarar inte för skada som föranleds av att det kontrollerade objektet inte uppfyller sådan standard. DEKRAS skadeståndsskyldighet är härutöver i samtliga uppdrag begränsat enligt följande. DEKRA´s ansvar för person‐ eller sakskada är begränsat till omfattningen av DEKRA´s ansvarsförsäkring.

Ansvaret omfattar endast direkt förlust (ansvaret omfattar ex.vis. inte förlust till följd av minskning eller bortfall i produktion, annan förlust till följd att ett fordon inte kan utnyttjas på avsett sätt eller utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man bortfallit eller inte blivit riktigt uppfyllt eller annan likande förlust om den varit svår att förutse). DEKRA´s ansvar är begränsat till det för uppdraget utgående arvodet dock högst till 10 prisbasbelopp vid tidpunkten då avtalet träffades. Vid lagstadgad kontroll är DEKRA´s ansvar, för skada som kan hänföras till kontroll av ett enskilt objekt, begränsat till högst ett (1) prisbasbelopp. Vid skada under ett halvt prisbasbelopp utgår inte ersättning. Kunden skall Parterna emellan slutligt svara för alla anspråk, av vad slag de vara må, som tredje man må rikta mot DEKRA, om och i den mån DEKRA inte är ansvarig eller DEKRA´s ansvar inte är begränsat i förhållande till Kunden enligt detta avtal.

Om tredje mans anspråk grundas på hans förlitan på rapport eller uppgift från DEKRA som tillhandahållits av Kunden, svarar Kunden parterna emellan för anspråket under alla förhållanden. Om DEKRA åläggs ansvar mot tredje man, är Kunden skyldig att hålla DEKRA skadeslös i den utsträckning som DEKRA utgett ersättning utöver vad DEKRA är skyldig att utge till Kunden enligt avtalet. Krav gentemot DEKRA skall framföras skriftligen snarast och senast inom 3 månader efter att uppdraget slutrapporterats. Om tidsfristen ej iakttas bortfaller DEKRA´s ansvar eller skadeståndsskyldighet. DEKRA skall hålla ansvarsförsäkring till täckande av eventuell skadeståndsskyldighet i anledning av utförande av uppdrag i enlighet med detta avtal.

7. FÖRSENING
För försening, som överstiger 24 timmar och som påverkar Kundens förhållanden är skadeståndsskyldigheten för uppdraget begränsad till 2 gånger arvodets storlek. Skadestånd utgår ej i andra fall och har vite avtalats utgår inte annat skadestånd för försening. Har DEKRA rätt till tidsförlängning är DEKRA i motsvarande mån befriad från sin skyldighet att erlägga skadestånd eller vite. Kundens rätt till skadestånd eller vite enligt denna punkt är förverkad om anspråk på ersättning inte framställts skriftligen senast tre (3) månader efter det att uppdraget slutförts eller annars upphört.

8. BETALNINGSVILLKOR
De tjänster som kan förbetalas via onlinebokningen sker via Klarnas betalningstjänst. Det går även bra att betala besiktningen direkt på stationen. Vi accepterar de flesta betal‐ och kreditkort. Företag kan ansöka om att bli fakturakund hos DEKRA. En kreditupplysning på företaget kommer då att genomföras. Om sådan ansökan har godkänts av DEKRA kommer kunden faktureras med 20 dagars betalningsvillkor. DEKRA Automotive förbehåller sig rätten att ensidigt närsomhelst återkalla beviljad kreditram med beaktande av skälig uppsägningstid (normalt lika med given kredittid). Fakturering sker veckovis. Dröjsmålsränta enl. räntelagen samt påminnelseavgift om 50 kr tillkommer vid betalning efter förfallodagen.

9. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Kunden äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om DEKRA försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller annars kan antas vara på obestånd eller i väsentligt avseende brutit mot avtalet. Om kunden hävt avtalet på grund av DEKRA´s avtalsbrott skall Kunden ha rätt till ersättning för skada. De begränsningar som anges i punkt 6 ovan gäller DEKRA´s skadeståndsskyldighet. DEKRA äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller annars kan antas vara på obestånd. Om kunden i väsentligt avseende brutit mot avtalet och rättelse inte vidtas inom 7 dagar efter det att avtalsbrottet skriftligen påtalats, kan DEKRA häva avtalet med omedelbar verkan. Häver DEKRA avtalet har DEKRA rätt till ersättning för utförd del av uppdraget, för utebliven vinst och för kostnader som inte ersätts på annat sätt.

10. FORCE MAJEURE
Om Kunden eller DEKRA förhindras att fullgöra detta avtal av omständigheter utanför respektive parts kontroll skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielsegrund för påföljder. Framflyttas denna tidpunkt mer än 30 dagar får endera parten säga upp avtalet till omedelbart upphörande, varvid DEKRA har rätt till ersättning som om Kunden hävt avtalet.

11. AVVIKANDE ÖVERENSKOMMELSER
Överenskommelse om villkor för uppdraget som avviker från dessa Allmänna villkor skall vara skriftlig och undertecknad av båda parter.

12. TVIST
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara Svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

DEKRA AUTOMOTIVE AB, Hemvärnsgatan 11B, 171 26 Solna │ Organisationsnummer: 556709‐9170
Kundtjänst fordonsbesiktning: 0771‐441 441, bilbesiktning@dekra.com, www.dekra‐bilbesiktning.se