Allmänna villkor för DEKRA Automotive ABs besiktningstjänster avseende fordon.

Februari 2016‐02‐10

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna villkor (Allmänna villkor) skall tillämpas mellan DEKRA Automotive AB (DEKRA) och
kunden (Kunden), nedan gemensamt kallade (Parterna). Dessa Allmänna villkor utgör efter skriftlig
hänvisning avtal mellan parterna. Dessa Allmänna Villkor i vid var tid gällande version. DEKRA äger
rätt att ändra de Allmänna Villkoren. En ny version träder i kraft en månad efter publicering på
DEKRAs hemsida, www.dekra‐bilbesiktning.com.

2. UPPDRAGETS OMFATTNING
DEKRA´s uppdrag, omfattning och syfte skall klart framgå av den beställning som Kunden gjort. I den
mån utförandet av uppdraget inte specificerats skall DEKRA utföra de åtgärder som DEKRA finner
nödvändiga för uppdragets genomförande. Nödvändiga åtgärder ur säkerhetssynpunkt föranledda av
oväntat förhållande eller händelse som DEKRA inte ansvarar för omfattas också av uppdraget, om ej
parterna enas om annat, med prisjustering enligt punkt 3 nedan. DEKRA skall underrätta Kunden om
behov av sådan åtgärd.

3. PRISER
Priser för DEKRAS uppdrag framgår av vid var tid gällande prislista. DEKRA förbehåller sig rätten att
ändra priserna. DEKRA skall informera Kunden om prisförändringar. Sådan information kan ske på
respektive besiktningsenhet, på www.dekra‐bilbesiktning.se eller via e‐post.

4. DEKRAS ÅTAGANDEN
DEKRA skall utföra Uppdraget med omsorg och med iakttagande av god yrkessed. Arbetet skall
utföras i överensstämmelse med branschnorm eller vägledande föreskrifter samt i förekommande
fall i enlighet med vad som närmare specificerats. Vid lagstadgad kontroll utför DEKRA kontroll, för
utfärdande av intyg, att fordonet uppfyller krav enligt bestämd föreskrift, standard eller andra regler,
i enlighet med gällande författning eller föreskrift.
Resultatet av Uppdraget redovisas genom intyg, certifikat eller skriftlig besiktnings‐, utrednings‐ eller
annan rapport som ställs till Kunden.

5. KUNDENS ÅTAGANDEN
Kunden skall innan uppdrag ingås underrätta DEKRA om förhållanden, som kan vara av betydelse för
uppdraget. Kunden skall hålla fordonet och till fordonet hörande utrustning som är nödvändig för
utförandet av uppdraget (nycklar mm) tillgängligt samt i övrigt bistå och medverka vid Uppdragets
utförande utan kostnad för Leverantören. Kunden svarar för säkerheten vid arbete i dennes lokaler
eller med dennes egendom.

6. ANSVAR
DEKRA ansvarar för skada som DEKRA vid utförande av uppdraget genom vårdslöshet eller
oaktsamhet orsakat Kunden. DEKRA´s ansvar omfattar inte uppgift eller konsekvenser därav som
härrör från Kunden. Vid lagstadgad kontroll såsom ackrediterat kontrollorgan är DEKRA´s ansvar
begränsat till vad som föreskrivs i författning. DEKRA svarar inte för skada som föranleds av att det
kontrollerade objektet inte uppfyller sådan standard. DEKRAS skadeståndsskyldighet är härutöver i
samtliga uppdrag begränsat enligt följande. DEKRA´s ansvar för person‐ eller sakskada är begränsat
till omfattningen av DEKRA´s ansvarsförsäkring.
Ansvaret omfattar endast direkt förlust (ansvaret omfattar ex.vis. inte förlust till följd av minskning
eller bortfall i produktion, annan förlust till följd att ett fordon inte kan utnyttjas på avsett sätt eller
utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man bortfallit eller inte blivit riktigt uppfyllt eller
annan likande förlust om den varit svår att förutse). DEKRA´s ansvar är begränsat till det för
uppdraget utgående arvodet dock högst till 10 prisbasbelopp vid tidpunkten då avtalet träffades.
Vid lagstadgad kontroll är DEKRA´s ansvar, för skada som kan hänföras till kontroll av ett enskilt
objekt, begränsat till högst ett (1) prisbasbelopp. Vid skada under ett halvt prisbasbelopp utgår inte
ersättning.
Kunden skall Parterna emellan slutligt svara för alla anspråk, av vad slag de vara må, som tredje man
må rikta mot DEKRA, om och i den mån DEKRA inte är ansvarig eller DEKRA´s ansvar inte är begränsat
i förhållande till Kunden enligt detta avtal.
Om tredje mans anspråk grundas på hans förlitan på rapport eller uppgift från DEKRA som
tillhandahållits av Kunden, svarar Kunden parterna emellan för anspråket under alla förhållanden.
Om DEKRA åläggs ansvar mot tredje man, är Kunden skyldig att hålla DEKRA skadeslös i den
utsträckning som DEKRA utgett ersättning utöver vad DEKRA är skyldig att utge till Kunden enligt
avtalet.
Krav gentemot DEKRA skall framföras skriftligen snarast och senast inom 3 månader efter att
uppdraget slutrapporterats. Om tidsfristen ej iakttas bortfaller DEKRA´s ansvar eller
skadeståndsskyldighet. DEKRA skall hålla ansvarsförsäkring till täckande av eventuell
skadeståndsskyldighet i anledning av utförande av uppdrag i enlighet med detta avtal.

7. FÖRSENING
För försening, som överstiger 24 timmar och som påverkar Kundens förhållanden är
skadeståndsskyldigheten för uppdraget begränsad till 2 gånger arvodets storlek. Skadestånd utgår ej i
andra fall och har vite avtalats utgår inte annat skadestånd för försening. Har DEKRA rätt till
tidsförlängning är DEKRA i motsvarande mån befriad från sin skyldighet att erlägga skadestånd eller
vite. Kundens rätt till skadestånd eller vite enligt denna punkt är förverkad om anspråk på ersättning
inte framställts skriftligen senast tre (3) månader efter det att uppdraget slutförts eller annars
upphört.

8. BETALNINGSVILLKOR
De tjänster som kan förbetalas via onlinebokningen sker via Klarnas betalningstjänst. Det går även
bra att betala besiktningen direkt på stationen. Vi accepterar de flesta betal‐ och kreditkort samt
kontanter.
Företag kan ansöka om att bli fakturakund hos DEKRA. En kreditupplysning på företaget kommer då
att genomföras. Om sådan ansökan har godkänts av DEKRA kommer kunden faktureras med 20
dagars betalningsvillkor. DEKRA Automotive förbehåller sig rätten att ensidigt närsomhelst återkalla
beviljad kreditram med beaktande av skälig uppsägningstid (normalt lika med given kredittid).
Fakturering sker veckovis. Dröjsmålsränta enl. räntelagen samt påminnelseavgift om 50 kr
tillkommer vid betalning efter förfallodagen.

9. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Kunden äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om DEKRA försätts i konkurs, ställer in
betalningarna eller annars kan antas vara på obestånd eller i väsentligt avseende brutit mot avtalet.
Om kunden hävt avtalet på grund av DEKRA´s avtalsbrott skall Kunden ha rätt till ersättning för
skada. De begränsningar som anges i punkt 6 ovan gäller DEKRA´s skadeståndsskyldighet.
DEKRA äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in
betalningarna eller annars kan antas vara på obestånd. Om kunden i väsentligt avseende brutit mot
avtalet och rättelse inte vidtas inom 7 dagar efter det att avtalsbrottet skriftligen påtalats, kan DEKRA
häva avtalet med omedelbar verkan. Häver DEKRA avtalet har DEKRA rätt till ersättning för utförd del
av uppdraget, för utebliven vinst och för kostnader som inte ersätts på annat sätt.

10. FORCE MAJEURE
Om Kunden eller DEKRA förhindras att fullgöra detta avtal av omständigheter utanför respektive
parts kontroll skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för
prestation och befrielsegrund för påföljder. Framflyttas denna tidpunkt mer än 30 dagar får endera
parten säga upp avtalet till omedelbart upphörande, varvid DEKRA har rätt till ersättning som om
Kunden hävt avtalet.

11. AVVIKANDE ÖVERENSKOMMELSER
Överenskommelse om villkor för uppdraget som avviker från dessa Allmänna villkor skall vara skriftlig
och undertecknad av båda parter.

12. TVIST
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande
administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets
svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler
ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre
skiljemän.
Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara Svenska. Svensk lag
ska tillämpas på tvisten.

DEKRA AUTOMOTIVE AB, Hemvärnsgatan 11B, 171 26 Solna │ Organisationsnummer: 556709‐9170
Kundtjänst fordonsbesiktning: 0771‐441 441, bilbesiktning@dekra.com, www.dekra‐bilbesiktning.se