Gasdrivna fordon

Viktig information till dig med ett gasdrivet fordon (metangas, biogas, naturgas) inför kontrollbesiktning.

Det har införts nya besiktningsregler för kontrollbesiktning av gasdrivna fordon (gasbilar). Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller och vad det kostar när du ska besikta ditt gasfordon.

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs av metangas (biogas eller naturgas) måste gastanken vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas så kan heller inte en kontroll av hela gassystemets täthet utföras och fordonet underkänns med krav på ny kontrollbesiktning.

Två alternativ vid besiktning av gasfordon:

1.Frilagda tankar
Vid en kontrollbesiktning måste alla gastankar vara frilagda/synliga för att vi ska kunna kontrollera eventuella skador, fastsättning och täthet. Det innebär att alla inspektionsluckor, skyddsplast och övriga detaljer som skymmer synligheten av gassystemet måste demonteras innan en kontrollbesiktning kan utföras.

2.Gasintyg
Om inte bränsletankarna är frilagda vid besiktning krävs ett gasintyg, som vid besiktningstillfället inte får vara äldre än 15 månader.

Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Intyget kan omfatta endast gastank/gastankar eller hela bränslesystemet för gas.

OBS! För att intyget ska vara giltigt vid besiktningen krävs det fr.o.m. 1 september 2019 att intyget är utfärdat av en verkstad som är utsedd av fordonstillverkaren eller har verifierats av oss (besiktningsföretag).

Lista på verkstäder som är verifierade av oss eller utsedda av fordonstillverkaren finns att söka under länkarna nedan. Där finner du även mer information hos Transportstyrelsen eller hos Swetic.

Lista på verkstäder som är verifierade av besiktningsföretagen eller utsedda av fordonstillverkaren:

För aktuell förteckning av fordonstillverkaren utsedda verkstäder för VW Group.

Verkstäder som finns angivna på respektive webbsida är utsedda och godkända av fordonstillverkaren och gäller endast det egna märket/de egna märkena.

Mer information

Information till verkstäder

I nedan stycke finns viktig information till verkstäder som utfärdar intyg på kontrollerade bränslesystem för fordon drivna med metangas, biogas, naturgas.

Information om nya krav för kontroll och godtagbara intyg av gasdrivna fordon i samband med verifiering.

I N F O R M A T I O N

Efter ikraftträdande av föreskriften TSFS 2017:54 ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning” har branschorganisationen
”Fordonsbesiktningsbranschen” fört diskussioner med Transportstyrelsen och Swedac om tolkningen av föreskriften. För att vi fortsatt ska behålla vår ackreditering krävs att vi ställer hårdare krav på intygsutfärdare. Detta regleras utöver föreskriften även i Svensk Standard · SS-EN ISO/IEC 17020:2012 ”Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan (ISO/IEC 17020:2012)”.

Då gasintyg ersätter en lagstadgad kontroll måste besiktningsföretagen säkerställa att gasintyget är äkta och att den som upprättat gasintyget följer fordonstillverkarens instruktioner gällande kontroll av skador, fastsättning och täthet på gastank och övriga bränslesystemet på bilar med bränslesystem för metangas.

I N T Y G S U T F Ä R D A R E

Bil Sweden har förmedlat information till besiktningsföretagen om auktoriserade verkstäder som är godkända av fordonstillverkarna att utfärda godtagbara gasintyg. Dessa verkstäder sammanställs på en särskild lista. Besiktningsföretagen kommer att börja använda listan successivt.
Företag med verksamhet inom reparation eller kontroll av metangasdrivna bilar får enligt Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollbesiktning utfärda godtagbara gasintyg men idag finns inga sådana kontrollerade och godkända företag. Med successiv start från 2019-06-01 inför besiktningsföretagen krav på att gasintyg från företag med verksamhet inom reparation eller kontroll av metangasdrivna bilar endast godtas om företaget kontrollerats och bedömts som ett godkänt företag.

V E R I F I E R I N G S P R O C E S S

För att företag med verksamhet inom reparation eller kontroll ska kunna föras upp på en lista över godkända företag krävs att lokal representant från ett besiktningsföretag gör ett besök hos sådant företag. Det ska då säkerställas att företaget har nödvändig kompetens och rutiner för kontroll av metangasdrivna bilar.
Detta görs genom att representant från ett besiktningsföretag granskar dokumentation om genomförd utbildning samt att företaget kan uppvisa att man har tillgång till fordonsspecifika instruktioner gällande kontroll och bedömning av bränslesystem för metangas samt har dokumenterade rutiner för hur kontrollerna ska utföras. Det ska även kontrolleras att företagets gasintyg tydligt uppfyller de krav som ställs i TSFS 2017:54.

Om företaget uppvisat godtagbar dokumentation på genomförd utbildning, visat att man har tillgång till fordonsspecifika instruktioner gällande kontroll och bedömning av gastankar samt visat att gasintyget uppfyller Transporstyrelsen krav på gasintyg ska företaget anses som en godkänd utfärdare av godtagbart gasintyg och föras upp på listan över godkända företag med verksamhet inom reparation eller kontroll.