Allmänna villkor batteritest konsument

2023‐02‐10

1. TILLÄMPLIGHET
DEKRA Automotive AB (”DEKRA”) erbjuder en tjänst för att fastställa batteritillståndet (eng. State of Health, ”SoH”) hos elfordon (”Batteritest”). De här allmänna villkoren ska tillämpas mellan DEKRA och privatperson som önskar beställa Batteritest för privat bruk (”Kunden”).

Kunden kan göra en bokningsförfrågan genom att fylla i ett formulär på DEKRAs hemsida. Bindande avtal uppstår först när DEKRA bekräftar Kundens bokningsförfrågan. Bokningsförfrågan, DEKRAs bekräftelse och dessa allmänna villkor utgör tillsammans avtalet mellan parterna (“Avtalet“).

2. BATTERITESTET
DEKRA ska på överenskommen anläggning och på överenskommen tid genomföra ett Batteritest på det fordon som angivits i bokningsförfrågan. Batteritestet ska resultera i en rapport om fordonets batteritillstånd (”Tillståndsrapporten”) som DEKRA ska leverera till Kunden.

DEKRA ska utföra Batteritestet med omsorg och med iakttagande av god yrkessed.

Kunden kan avboka eller omboka tid för Batteritest genom att meddela DEKRA om detta senast två (2) timmar innan överenskommen tid för Batteritest.

DEKRA erbjuder enbart Batteritester på de bilmodeller som från tid till annan framgår av DEKRAs hemsida.

Batteritestet är inte ett test av fordonets allmänna prestanda eller skick och utgör inte en garanti, bedömning eller uttalande om fordonets generella tillstånd eller någon prognos för fordonets framtida tillstånd. Oaktat innehållet i en Tillståndsrapport garanterar DEKRA inte den fortsatta funktionaliteten av ett bilbatteri efter Batteritestet. De eventuella defekter eller avvikelser som framgår av Tillståndsrapporten utgör inte någon rekommendation. Tillståndsrapporten visar enbart batteriets SoH vid testtillfället.

Batteritestet kan inte beakta förändringar i batteriets kapacitet som beror på mjukvaru-uppdateringar. Batteritestet kan dock fastställa batteripaketets tillstånd oberoende av påverkan från batterihanteringssystemet. I enskilda fall kan batteripaketets kapacitet också begränsas av ett oväntat snabbt åldrande av en enskild battericell. När en enstaka åldrad cell begränsar batteriets kapacitet har Batteritestet begränsad förmåga att fastställa detta.

3. KUNDENS SKYLDIGHETER
Kunden ska infinna sig med avtalat fordon på avtalad tid och plats för genomförande av Batteritest.

Kunden ansvarar för att: (i) fordonet är laddat och i övrigt förberett i enlighet med DEKRAs instruktioner, (ii) samtliga DEKRAs instruktioner följs både inför, under och efter genomförandet av Batteritestet, (iii) fordonet är i brukbart skick, (iv) fordonet och till fordonet hörande utrustning som är nödvändig för utförandet av Batteritestet (t.ex. nycklar) är tillgängligt för DEKRA, (v) DEKRAS arbete med Kundens egendom är säkert, (vi) tillse att DEKRA alltid har en aktuell mejladress till Kunden som övervakas kontinuerligt, och (vii) i övrigt bistå och medverka vid Batteritestets utförande, utan kostnad för DEKRA.

Kunden ska i god tid underrätta DEKRA om förhållanden som kan vara av betydelse för utförandet av Batteritestet.

4. PRIS OCH BETALNING
Mellan parterna ska det pris som anges på DEKRAs hemsida när Kunden gör sin bokningsförfrågan gälla.

Kunden kan betala på stationen i samband med Batteritestet. DEKRA accepterar de flesta betal‐ och kreditkort. Kunden kan även betala i förskott online via Klarnas betalningstjänst.

Om Kunden uteblir från ett bokat Batteritest, brister i sina skyldigheter enligt Avtalet eller avbokar Batteritest senare än två (2) timmar före avtalad tid ska Kunden betala en avgift till DEKRA motsvarande det avtalade fulla priset för Batteritestet. Betalning ska ske inom 30 dagar från att DEKRA skickat en faktura på avgiften till Kunden. Dröjsmålsränta utgår enligt lag på försenade belopp.

5. DEKRAS RÄTT ATT STÄLLA IN ARBETE
DEKRA har rätt att avbryta Batteritestet om DEKRAs personals arbetsmiljö och säkerhet inte kan säkerställas vid utförandet av Batteritestet.

DEKRA har rätt till ersättning för kostnader och andra förluster på grund av att DEKRA avbryter arbetet, förutsatt att dröjsmålet beror på försummelse på Kundens sida.

6. ÅNGERRÄTT
Kunden har rätt att frånträda (ångra) Avtalet genom att meddela DEKRA detta inom 14 dagar från Avtalets ingående. Om Kunden vill utöva sin ångerrätt kan Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande till DEKRA om detta eller fylla i och skicka konsumentverkets ångerblankett till bilbesiktning@dekra.com.

Om Kunden utövar sin ångerrätt ska DEKRA göra en återbetalning av eventuella betalningar som Kunden gjort för Batteritestet. Återbetalningen ska ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då DEKRA underrättades om Kundens beslut att frånträda Avtalet. DEKRA ska använda samma betalningsmedel för återbetalning som Kunden själv har använt, om parterna inte uttryckligen kommit överens om annat.

Om Kunden ångrar Avtalet senare än två (2) timmar före avtalad tid för Batteritestet ska Kunden betala en avgift till DEKRA i enlighet med punkt 4.

Om Batteritestet genomförs innan Kundens ångerfrist har löpt ut är ångerrätten förbrukad, förutsatt att Kunden samtyck till detta i samband med Avtalets ingående.

7. REKLAMATION
Om Kunden vill göra gällande att Batteritestet är felaktig ska Kunden meddela DEKRA detta inom skälig tid från det att Kunden märkte eller borde ha märkt felet (”Reklamation”). Reklamationen bör vara skriftlig. Kunden kan dock inte göra gällande ett fel om Reklamation sker senare än tre år efter att Tillståndsrapporten levererades till Kunden. Om DEKRA handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder kan dock Reklamation alltid ske inom tio år efter det att Tillståndsrapporten levererades.

8. PÅFÖLJDER
1.1.   Påföljder vid fel
DEKRA har rätt att avhjälpa fel om det sker utan uppskov efter att Reklamation kommit DEKRA tillhanda och inom skälig tid efter det att Kunden gett DEKRA tillfälle till det.

Kunden kan även kräva skadestånd på grund av felet eller dröjsmålet, dock med de begränsningar som följer av Avtalet. Om felet inte avhjälpts enligt ovan har Kunden rätt att göra avdrag på priset som motsvarar kostnaden för att få felet avhjälpt.

Kunden har rätt att hålla inne så mycket av betalningen som behövs för att ge Kunden säkerhet för sitt krav på grund av felet. Kunden kan även häva Avtalet på grund av fel, om Kundens syfte med Batteritestet i huvudsak är förfelat och DEKRA borde ha insett detta.

1.2.   Påföljder vid dröjsmål
Är DEKRA i dröjsmål får Kunden hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge säkerhet för kundens krav på grund av dröjsmålet. Dessutom kan Kunden kräva skadestånd på grund av dröjsmålet. Vidare får Kunden kräva att DEKRA utför tjänsten. Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för Kunden får Kunden häva Avtalet.

Om Batteritestet förlorat sitt syfte för kunden på grund av dröjsmålet får Avtalet hävas i sin helhet. Har Batteritestet påbörjats får Kunden dock endast häva återstående del av uppdraget.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING
DEKRA ska ersätta Kunden för skada som Kunden orsakats på grund av fel eller dröjsmål. DEKRAs ansvar omfattar dock inte fel eller dröjsmål som beror på ett hinder

  1. som legat utanför DEKRAs kontroll,
  2. som DEKRA inte skäligen kunde förväntats räkna med vid Avtalets ingående, och
  3. vars följder DEKRA inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

DEKRA är skyldig att ersätta skador som DEKRA orsakar Kunden på grund av vårdslöshet.

Ovan angivna begränsningar i DEKRAs skadeståndsansvar gäller inte om DEKRA orsakar personskada.

DEKRA åtar sig dock inget ersättningsansvar för förlust i näringsverksamhet.

Avtalet innebär inte att DEKRA övertar eller påtar sig Kundens eller annans ansvar som denne har enligt gällande lagar, förordningar, föreskrifter eller regler.

DEKRA ska hålla ansvarsförsäkring till täckande av eventuell skadeståndsskyldighet i anledning av utförande av uppdrag i enlighet med Avtalet.

10. FORCE MAJEURE
Om Kunden eller DEKRA förhindras att fullgöra detta Avtal på grund av omständigheter som ligger utanför respektive parts kontroll ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för den förhindrade partens prestation samt en befrielsegrund för påföljder. Framflyttas prestationens tidpunkt mer än 30 dagar får endera parten säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

11. DEKRAS NÄRSTÅENDE
DEKRA SE med registrerad adress på Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany (“DEKRA SE“) äger den mjukvara som används av DEKRA för att genomföra Batteritestet.

DEKRA SEs ansvar är under alla förutsättningar begränsat till EUR 500 000, förutom vid (i) personskada, (ii) ansvar under den tyska produktansvarslagen (ty. Produkthaftungsgesetz) (iii) för annan skada som uppstår på grund av uppsåtligt handlande eller på grund av grov vårdslöshet.

Såtillvida DEKRA SEs ansvar är begränsat är även DEKRA SEs anställdas personliga ansvar begränsat. Alla krav på skadestånd gentemot DEKRA SE förfaller i enlighet med tillämplig tysk lag. Krav på skadestånd mot DEKRA SEs personal ska upphöra ett år efter att den enligt i tysk rätt lagstadgade preskriptionsfristen har börjat löpa.

12. RÄTTIGHETER
Samtliga immateriella rättigheter och alla andra rättigheter i eller hänförliga till Batteritestet tillhör DEKRA, eller där så är tillämpligt, DEKRAs leverantörer eller licensgivare. Ingenting i detta Avtal ska utgöra en överlåtelse eller en överföring av några immateriella rättigheter eller andra rättigheter i eller hänförliga till Batteritestet.

Tillståndsrapporten som genereras av Batteritestet ska utan inskränkning ägas av Kunden och får användas för eget privat (icke-kommersiellt) bruk. Tillstånds-rapporten kan dock inte användas som bevis eller på annat sätt stödja ett krav på grund av en garanti som tredje part ställt ut avseende fordonet.

Kunden ger DEKRA en överlåtbar, icke-exklusiv, underlicensbar, i tid, plats och användningsområde obegränsad rätt till all data som extraheras från respektive fordon i samband med utförandet av Batteritestet.

13. ÖVRIGT
Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska det inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

14. LAGVAL OCH DOMSRÄTT
På detta Avtal ska svensk rätt tillämpas, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Tvist med anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Kunden har även möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få tvist prövad. Kunden kan besöka ARN:s hemsida och skicka in ett ärende på www.arn.se eller kontakta ARN på postadress:

ARN
Box 174
101 23 Stockholm.