Allmänna villkor batteritest företag

2023‐02‐10

1. TILLÄMPLIGHET
DEKRA Automotive AB (”DEKRA”) erbjuder en tjänst för att fastställa batteritillståndet (eng. State of Health, ”SoH”) hos elfordon (”Batteritest”). De här allmänna villkoren ska tillämpas mellan DEKRA och näringsidkare som önskar beställa Batteritest för kommersiellt bruk (”Kunden”).

Kunden kan göra en bokningsförfrågan genom att fylla i ett formulär på DEKRAs hemsida, och Bindande avtal uppstår i så fall först när DEKRA bekräftar Kundens bokningsförfrågan, men DEKRA och Kunden kan även på annat sätt komma överens om att DEKRA ska utföra Batteritester för Kundens räkning (tillsammans ”Avtalet”).

2. BATTERITESTET
DEKRA ska på överenskommen anläggning och på överenskommen tid genomföra Batteritest på de fordon som Kunden anvisat. Batteritestet ska resultera i en rapport om fordonets batteritillstånd (”Tillståndsrapporten”) som DEKRA ska leverera till Kunden.

DEKRA ska utföra Batteritestet med omsorg och med iakttagande av god yrkessed.

I den mån utförandet inte specificerats ska DEKRA utföra de åtgärder som DEKRA finner nödvändiga för Batteritestets genomförande.

Kunden kan avboka eller omboka en tid för Batteritest genom att meddela DEKRA detta senast en arbetsdag före överenskommen tid för Batteritestet.

DEKRA erbjuder enbart Batteritester på de bilmodeller som från tid till annan framgår av DEKRAs hemsida.

Batteritestet är inte ett test av fordonets allmänna prestanda eller skick och utgör inte en garanti, bedömning eller uttalande om fordonets generella tillstånd eller någon prognos för fordonets framtida tillstånd. Oaktat innehållet i en Tillståndsrapport garanterar DEKRA inte den fortsatta funktionaliteten av ett bilbatteri efter Batteritestet. De eventuella defekter eller avvikelser som framgår av Tillståndsrapporten utgör inte någon rekommendation. Tillståndsrapporten visar enbart batteriets SoH vid testtillfället.

Batteritestet kan inte beakta förändringar i batteriets kapacitet som beror på mjukvaru-uppdateringar. Batteritestet kan dock fastställa batteripaketets tillstånd oberoende av påverkan från batterihanteringssystemet. I enskilda fall kan batteripaketets kapacitet också begränsas av ett oväntat snabbt åldrande av en enskild battericell. När en enstaka åldrad cell begränsar batteriets kapacitet har Batteritestet begränsad förmåga att fastställa detta.

3. KUNDENS SKYLDIGHETER
Kunden ska tillse att avtalat fordon befinner sig på avtalad tid och plats för genomförande av Batteritestet.

Kunden ansvarar för att (i) fordonet är laddat och i övrigt förberett i enlighet med DEKRAs instruktioner, (ii) samtliga DEKRAs instruktioner följs både inför, under och efter genomförandet av Batteritestet, (iii) fordonet är i brukbart skick, (iv) fordonet och till fordonet hörande utrustning som är nödvändig för utförandet av Batteritestet (t.ex. nycklar) är tillgängligt för DEKRA, (v) DEKRAs arbete med Kundens egendom är säkert, (vi) tillse att DEKRA alltid har en aktuell mejladress till Kunden som övervakas kontinuerligt, och (vii) i övrigt bistå och medverka vid Batteritestets utförande, utan kostnad för DEKRA.

Om DEKRA Batteritest utförs i Kundens lokaler ska Kunden svara för säkerheten och samordna skyddsåtgärder, samt informera DEKRAs personal om gällande skyddsföreskrifter.

Kunden ska i god tid underrätta DEKRA om förhållanden som kan vara av betydelse för utförandet av Batteritestet.

4. PRIS OCH BETALNING
Om inte annat avtalats mellan parterna ska DEKRAs från var tid gällande prislista gälla mellan dem.

Fullgör inte Kunden sina åtaganden enligt punkt 3 eller uppstår annan omständighet som inte beror på DEKRA och som inverkar på utförandet av Batteritestet, har DEKRA rätt att begära ersättning för de kostnader DEKRA orsakats med anledning av detta.

Om Kunden uteblir från ett bokat Batteritest eller avbokar Batteritest senare en arbetsdag före avtalad tid för Batteritestet ska Kunden betala en avgift till DEKRA motsvarande det avtalade fulla priset för Batteritestet. Betalning ska ske inom 30 dagar från att DEKRA skickat en faktura på avgiften till Kunden. Dröjsmålsränta utgår enligt lag på försenade belopp.

Om inte annat avtalats ska Kunden betala i enlighet med DEKRAs instruktioner.

Kunden kan ansöka om att bli fakturakund hos DEKRA. I samband med det kan DEKRA utföra en kreditupplysning på Kunden. Efter att DEKRA godkänt ansökan kommer Kunden faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. DEKRA förbehåller sig rätten att ensidigt återkalla beviljad kreditram med beaktande av skälig uppsägningstid (normalt densamma som given kredittid).

Fakturering sker veckovis. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Påminnelseavgift om 60 kr tillkommer vid betalning efter förfallodagen.

5. DEKRAS RÄTT ATT STÄLLA IN ARBETE
DEKRA har rätt att avbryta Batteritestet om DEKRAs personals arbetsmiljö och säkerhet inte kan säkerställas vid utförandet av Batteritestet. DEKRA har rätt till ersättning för kostnader och andra förluster på grund av att DEKRA avbryter arbetet.

6. ANSVAR
DEKRA ansvarar för skada som DEKRA vid utförande av Batteritestet genom vårdslöshet orsakat Kunden. DEKRAs ansvar omfattar inte uppgift som härrör från Kunden eller konsekvenser därav.

DEKRAs ansvar för person‐ eller sakskada är begränsat till omfattningen av DEKRAs ansvarsförsäkring.

DEKRAs ansvar är vidare begränsat till det för uppdraget utgående arvodet.

DEKRAs ansvar omfattar endast direkt förlust. Ansvaret omfattar exempelvis inte förlust till följd att ett fordon inte kan utnyttjas på avsett sätt eller utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man bortfallit eller inte blivit riktigt uppfyllt eller annan likande förlust om den varit svår att förutse.

Vid DEKRAs dröjsmål kan Kunden antingen boka om Batteritestet till annan tidpunkt eller begära återbetalning av redan erlagd betalning för Batteritestet. Utöver detta har Kunden inte rätt till någon ersättning på grund av DEKRAs dröjsmål.

Om tredje mans anspråk grundas på dennes förlitan på en Tillståndsrapport, svarar Kunden under alla förhållanden ensamt för sådant anspråk. Om DEKRA åläggs ansvar mot tredje man med anledning av en Tillståndsrapport, är Kunden skyldig att hålla DEKRA skadeslös, även i den mån sådan ersättning går utöver vad DEKRA är skyldig att utge till Kunden enligt Avtalet.

Krav gentemot DEKRA ska framföras skriftligen snarast efter det att Kunden fått kännedom om omständigheten som ligger till grund för kravet, och senast inom tre (3) månader efter Tillståndsrapporten levererats till Kunden. Om tidsfristen ej iakttas bortfaller DEKRAs ansvar och skadeståndsskyldighet.

DEKRA ska hålla ansvarsförsäkring till täckande av eventuell skadeståndsskyldighet i anledning av utförande av uppdrag i enlighet med detta Avtal.

DEKRA ska, utöver vad som anges ovan, inte äga något ansvar.

DEKRA är inte ansvariga för fel, brister eller dröjsmål som uppkommit på grund av att Kunden brustit i förhållande till sina skyldigheter enligt detta Avtal.

7. FORCE MAJEURE
Om Kunden eller DEKRA förhindras att fullgöra detta Avtal på grund av omständigheter som ligger utanför respektive parts kontroll ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för den förhindrade partens prestation samt en befrielsegrund för påföljder. Framflyttas prestationens tidpunkt mer än 30 dagar får endera parten säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

8. SEKRETESS
Parterna ska behandla all information av affärsmässig, finansiell, teknisk och kommersiell art eller annan information av konfidentiell natur, som exempelvis företagshemligheter och know-how, oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen, som konfidentiell. Sekretess enligt denna punkt gäller inte information som (i) blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot Avtalet, (ii) part kände till redan innan den mottog informationen från den andra parten, (iii) part på behörigt sätt fått del av från tredje man, förutsatt att denne inte därigenom brutit mot ett sekretessåtagande, (iv) part utvecklat självständigt utan användning av konfidentiell information, (v) som part är skyldig att lämna ut på grund av lag, föreskrift eller myndighetsbeslut, eller (vi) som part behöver för att tillvarata sina intressen i tvist enligt bestämmelserna i detta Avtal.

9. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
15.1 DEKRA är Personuppgiftsbiträde
Under parternas Avtal kan DEKRA komma att så som Personuppgiftsbiträde hantera Personuppgifter hänförliga till Kundens medarbetare och kunder. Villkoren under denna punkt 9 ska gälla avseende detta förhållande.

15.2 Definitioner
Med GDPR avses Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. De begrepp med versal begynnelsebokstav under denna punkt 9 definieras i artikel 4 GDPR.

15.3 Personuppgiftsbehandling
DEKRA ansvarar för att utföra all Behandling av Personuppgifter åt Kunden i enlighet med Avtalet, Kundens skriftliga instruktioner och på Behandlingen tillämplig personuppgiftslagstiftning.

DEKRA ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på sådant sätt att Behandlingen av Personuppgifter uppfyller kraven enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning samt att det säkerställs att den Registrerades rättigheter skyddas.

DEKRA åtar sig att endast behandla de Personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå ändamålet med respektive Behandling.

Om en Registrerad vill utöva sina rättigheter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning ska DEKRA assistera Kunden, i den mån det är möjligt.

DEKRA ska omedelbart informera Kunden om DEKRA anser att Kundens instruktion står i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning, såvida inte DEKRA är förhindrad att lämna sådan information till Kunden enligt tillämplig lagstiftning.

DEKRA ska tillse att dess anställda och andra personer som utför arbete under DEKRAs överinseende, och som får del av Personuppgifter hänförliga till Kunden, endast behandlar Personuppgifter enligt Avtalet och tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Med beaktande av typen av Behandling och den information som DEKRA har ska DEKRA bistå Kunden med att se till att skyldigheterna kring säkerhet kan fullgöras på sätt som följer av artikel 32 GDPR.

15.4 Information
DEKRA ska ge Kunden tillgång till all information som krävs för att Kunden ska kunna verifiera att de skyldigheter som följer av Avtalet och tillämplig personuppgiftslagstiftning efterföljs.

15.5 Konsekvensbedömning och förhandssamråd
DEKRA ska bistå Kunden med att uppfylla dennes eventuella skyldigheter för utövandet av konsekvensbedömning och/eller förhandssamråd med tillsynsmyndighet enligt artikel 35 och 36 GDPR.

15.6 Personuppgiftsincident
DEKRA ska bistå Kunden med att tillse att skyldigheterna i samband med eventuell Personuppgiftsincident kan fullgöras på sätt som följer av artikel 33–34 GDPR.

DEKRA ska underrätta Kunden utan onödigt dröjsmål efter det att DEKRA fått vetskap om en omständighet som skulle kunna utgöra en Personuppgiftsincident.

15.7 Underbiträde
Kunden lämnar genom att ingå Avtalet ett generellt samtycke till att DEKRA använder underbiträden. DEKRA ska säkerställa att underbiträdena omfattas av ett skriftligt avtal som ålägger dem att som minimum tillhandahålla den nivå av uppgiftsskydd som Kunden kräver enligt parternas avtal.

DEKRA svarar alltid för underbiträdet som för eget arbete samt som för sina egna åtaganden och skyldigheter.

15.8 Överföring till tredje land
DEKRA får endast överföra uppgifter till ett tredje land eller en internationell organisation på grundval av dokumenterade instruktioner från Kunden, eller för att uppfylla ett särskilt krav enligt unionsrätten eller en medlemsstats lagstiftning som DEKRA omfattas av. Sådan överföring ska genomföras i enlighet med kapitel V GDPR.

15.9 Instruktion
Behandlingen syftar till att göra det möjligt för DEKRA att utföra Batteritester, möjliggöra fakturering, dokumentera genomförandet av instruktioner och uppdraget i övrigt, tillgodose rättsliga förpliktelser och upprätthålla säkerheten av tjänster och ändamål som framgår i Avtalet.

Personuppgifter som kan komma att hanteras är t.ex. registreringsnummer, chassinummer, namn, mejladress, inloggnings- och kontaktuppgifter och logguppgifter.

Kategorier av Registrerade som hanteras är Kundens medarbetare, kunder och övriga registrerade som är nödvändiga för att uppfylla åtaganden i Avtalet.

DEKRAs Behandling kommer att bestå i att ta emot, bearbeta, lagra och gallra information. DEKRA kan även utföra andra Behandlingar i syfte att uppfylla Avtalet.

Behandlingen pågår så länge det är nödvändigt för att DEKRA ska kunna tillhandahålla och leverera tjänster till Kunden, samt i övrigt för att fullgöra åtaganden enligt Avtalet och uppfylla i myndighetsföreskrift ställda krav.

10. DEKRAS NÄRSTÅENDE
DEKRA SE med registrerad adress på Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart, Germany (“DEKRA SE“) äger den mjukvara som används av DEKRA för att genomföra Batteritestet. DEKRA SEs ansvar är under alla förutsättningar begränsat till EUR 500 000, förutom vid (i) personskada, (ii) ansvar under den tyska produktansvarslagen (ty. Produkthaftungsgesetz) (iii) för annan skada som uppstår på grund av uppsåtligt handlande eller på grund av grov vårdslöshet.

Såtillvida DEKRA SEs ansvar är begränsat är även DEKRA SEs anställdas personliga ansvar begränsat. Alla krav på skadestånd gentemot DEKRA SE förfaller i enlighet med tillämplig tysk lag. Krav på skadestånd mot DEKRA SEs personal ska upphöra ett år efter att den enligt i tysk rätt lagstadgade preskriptionsfristen har börjat löpa.

11. RÄTTIGHETER
Samtliga immateriella rättigheter och alla andra rättigheter i eller hänförliga till Batteritestet tillhör DEKRA, eller där så är tillämpligt, DEKRAs leverantörer eller licensgivare. Ingenting i detta Avtal ska utgöra en överlåtelse eller en överföring av några immateriella rättigheter eller andra rättigheter i eller hänförliga till Batteritestet. Tillståndsrapporten som levereras till Kunden ägs av Kunden. Tillståndsrapporten kan dock inte användas som bevis eller på annat sätt stödja ett krav på grund av en garanti som tredje part ställt ut avseende fordonet.

Kunden ger DEKRA en överlåtbar, icke-exklusiv, underlicensbar, i tid, plats och användningsområde obegränsad rätt till all data som extraheras från respektive fordon i samband med utförandet av Batteritestet.

12. ÖVRIGT
Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska det inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.

13. LAGVAL OCH DOMSRÄTT
På detta Avtal ska svensk rätt tillämpas, utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Tvist med anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.